--{ ٺڋٺ ڋ }--
ڷ / ٺ ڷ ., ٺڛڷ ڷڋפֿۈڷ ٺ ۈ ..,

ۈ ڷٺڛڷ ڷ ٺ ۈ ۈٺ ڷ ڷ ڛ ڷٺٺڋ .,}-

ڛٺڜ ٺڛڷ .,

ڜ ..

ڷٺڋ
.
--{ ٺڋٺ ڋ }--

ڷڷڋ פֿ . . ~
 

 | 
 

 

   
queen of EbdaǮna


avatar

: U.a.E
: 6albah
: 239
: 23
:
: 22/08/2007
: 22
SmS : ..}--

:     17, 2009 1:20 pm

:
[c=0][a=48]ڭڹټ .ټڹ. ڛ ڭڵ ټڇړ ڵڅړ[/a=#FF0080][/c]
:
[c=12]ۈ ټڦۈڵ ڵ /. ټڍڵڵ, < ڍ ړ ۈ ړ , [/c=#FF0080]
:
[c=0][a=0][a=#400080]{ ڵۈ /. ڙڵڹ ۈ ڵڪڵ / ڙڵڹ~ [/a=#FF0080][/a][/c]
:
[c=#400080] ڛ ڹڪ / ڣړټۈ ڵڙڵ [/c=#FF0080]
:
[a=12] [/a][a=47] [/a][a=15] [/a] [c=12] ړټڜڣ {[c=47] ~[/c][/c]
:
[c=0]...........................[/c] [c=47]/. [c=0][a=12]ڛڛۈڍ ڦۈټ[/a=47][/c][/c]
:
[c=50] ,,/ڠړ ڵۈ ڹڛټ ۈ { ټڇڵټ , [/c=7]
:
[c=7]ڠړڪ. . .,~{ [c=0][a=50]ټ [/a=7][/c]., ۈڹ , ۈ ټڹڛڹ,[/c=50]:
[c=1] .., ڍٿۈڹڹ .[a=4] [/a][a=15] [ ڹڭ ] [/a][a=4] [/a].. ڣ. ڭ ![/c]
:
[c=0].....................[/c][c=1] ڵ / ڍ {[a=15] ڭ [/a]} ..[c=4] ٿڵ[/c] ![/c]


:
[c=0][a=#400080]ڠڵڹ /. [/a][/c][c=#C0C0C0] ڏ .. ټڣڭړ ڹ ۈ ڦڍړ ڹڛڭ[/c=#400080]
:
[c=#C0C0C0] ڝۈړټڭ ټڟڵ ڍۈ ڣ ........ { ڵ/[/c=#400080]


:
[c=10]ڜۈڣڭ ڠړ[/c=61][c=61] /. [/c][a=10][c=0] ۈټڅڹڦڹ ڵړټ[/c][/a=61]
:
[c=61]ۈڦۈڵ , [[c=0][a=61] ڛڣ[/a][/c]/. ڵ ڵ ڦڵ ,[a=10][c=0] ټ[/c][/a][/c=10]:
[c=#00FFFF]ټڹ , ./[a=#400080][c=0]ڛټڵ[/c][/a]/. ڹڛ, ڏڭړټ ڭ ![/c=#800080]
:
[a=#00FFFF][c=0]ۈڭڣ /. ڹڛ ۈڹټ ټ,ڵړ ڹ![/c][/a=#400080]

-

{ . . .


. .

. .:
[c=50]ڍٿۈڹڹ ڹ .[[a=7][c=4][c=0] ڵڅۈڣ[/c] [/c][/a]]. ڣ.[c=4] ټڛ [/c][/c]
:
[c=7][c=4] [/c] /. ~ ݡ [c=50] [/c] ![/c]:
[c=7]./ /. ~. [/c=12]
:
[a=0] [/a] [a=12][c=0]. ~/ . ![/c][/a=7]:
[c=7][a=7] [c=0][/c] [/a] .~ /.  ![/c=#640064]
:
[c=6] .~ [/c][a=7] [c=0]/. [/c][/a=6]


:
[c=19] .[c=49][/c]. ~ ~.[c=49] [/c] /. ~ [c=31][/c] .~ [c=49] [/c][/c]
:
[c=31][c=19][/c] /. ,[c=19] [/c]"~ [c=19] [/c] [/c]


:
[c=0][a=49] /. ܐ ~  [/a=#FF0080][/c]
:
[c=49] /.~ , , [/c=#FF0080]


:
[c=0][a=#FF0080] . ~ / /.  , [/a=15][/c]
:
[c=15]!! /. ~ [/c=#FF0080]


:
[c=12] /. ~. .~ [/c=#FF0080]
:
[c=#FF0080] ,~ ! /. [a=12][c=0][/c][/a] [/c=12]:
[c=0][a=6] /. .~ .~ / [/a=#FF0080][/c]
:
[c=6] ..  [/c=#FF0080]

_________________
    
    http://ebda3na.yoo7.com
 
    
1 1

:
--{ ٺڋٺ ڋ }-- :: -- - . ◦● :: -- - ڪۈ . ◦-